Osaamisen johtamisen merkitys korostuu jatkuvasti erityisesti asiantuntija-aloilla. Suomen Ekonomiliitto Sefe teetti vuonna 2013 tutkimuksen Osaamisen johtaminen yrityksissä ja organisaatioissa, jonka johtopäätöksenä esitettiin, ettei osaamisen ja ihmisten johtaminen ole Suomessa riittävällä tasolla.

Osaamisen johtamiseen kuuluu osaamisen tunnistaminen organisaatiossa ja työn järjestäminen siten, että osaamisella on mahdollisuus kehittyä. Tässä tehtävässä avainasemassa on hyvä johtaminen ja esimiestyö, organisaation sisäiset kehittämistoimet ja vuorovaikutus sekä organisaation strategia. Strategian merkitys osaamisen johtamisessa on tehdyn selvityksen mukaan ratkaiseva. Strategian tunteminen tuo työyhteisön jäsenelle tunteen osaamisen arvostamisesta sekä mahdollisuuden nähdä oma työpanoksensa ja osaamisensa merkitys laajemmassa kontekstissa. 

Osaamisen kehittämisen ja organisaation kokonaistilan kannalta strategia määrittää suunnan, johon osaamista johdetaan. Strategiaperusteisesti jäsentyvä hyvä johtajuus mahdollistaa myös rakentavan erimielisyyden asiantuntijatehtävässä toimivan ja esimiehen välillä. Valtiovarainministeriön osaamista ja sen johtamista koskevassa raportissa todetaan, että kehittyneet strategiatyökalut ja niiden käyttö ovat lisänneet osaamisen johtamisen merkitystä organisaatioissa. Laajassa mittakaavassa raportti pitää osaamista keskeisenä kilpailuun vastaavana voimavarana, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. Osaamisen johtaminen on siten strategista johtamista, toiminnan johtamista ja kykyä toimivien strategioiden luomiseen ja noudattamiseen.

Osaamisen johtamisella on myös hyvinvointia lisäävä merkitys. Organisaation luonteesta riippumatta eräs työhyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä on oman osaamisen ja työpanoksen ymmärtäminen ja hahmottaminen koko organisaation ja sen tavoitteiden tasolla. Työn mielekkyyden kokemus perustuu pitkälti oman osaamisen arvostamiseen ja kokemiseen merkityksellisenä. Toinen mielekkyyttä lisäävä tekijä on organisaation strategian läpinäkyvyyden aikaansaama sitoutuminen tavoitteisiin – oman osaamisen merkityksen ja siihen liittyvien kehitysmahdollisuuksien oivaltaminen on osa kestävää työhyvinvointia.

Onnistunut osaamisen johtaminen mahdollistaa luovan ja uudistumiskykyisen suhtautumisen työvoimaan ja työnkuvaan kohdistuviin jatkuviin uudistumisvaatimuksiin.