• Palaute
  • Yhteystiedot
  • Rekisteröidy

Liity

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Yrittäjät ry
y-tunnus 1030657-2

Yhteystiedot:
Osoite: Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101  HELSINKI
Puh: 09 229 221
Faksi: 09 229 229 80
Sähköposti: toimisto@yrittajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Satu Kääriäinen
PL 999, 00101 Helsinki (Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki)
puhelin 09 2292 2990
sähköposti satu.kaariainen@yrittajat.fi 

2. Rekisterin nimi
Suomen Yrittäjien Synergia palvelun  jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
(Rekisterin käyttötarkoituksia ovat) jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyö-kumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhtey-dessä sekä tiedot, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäsenrekisterissä. Nämä tiedot ovat:

etu- ja sukunimi
syntymäpäivä ja -vuosi (mikäli ilmoitettu)
äidinkieli
sukupuoli
titteli (mikäli ilmoitettu)
koulutus (mikäli ilmoitettu)
jäsenyyshistoria

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Y-tunnus tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat)
- Jäsenen palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Suome Yrittäjien yhteistyökumppaneille, ellei jäsen ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpi-to- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Synergiassa olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Synergiaan omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun ylä-osassa olevaa Omat tiedot -kohtaa.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Synergian jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään kos-kevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Synergiaan omalla käyttäjätunnuksella ja napsautta-malla sivun yläosassa olevaa "Omat tiedot"-linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, teke-mällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Suomen Yrittäjät ry, Mannerheimintie 76 A, 00250.

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Synergian jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Rekisteröidy ja verkostoidu toisten yrittäjien kanssa!