Työelämätaidot – hyvää mieltä ja aikaansaavuutta

Työelämässä tarvittavaa osaamiskokonaisuutta voi jäsentää neljästä eri osaamisalueesta koostuvalla Oppimisen talo -mallilla. Sen perustan muodostavat oppimisen ja ajattelun taidot, joista esimerkkinä ovat ongelmien hahmottaminen ja ratkaisu, opitun soveltamiskyky, tiedon hankintakanavien hallinta ja kasvun asenne. Monessa työtehtävässä edelleen tärkeimmäksi osaamisalueeksi mielletään ammattiosaaminen eli ammattispesifiset tiedot ja taidot, joiden sisältö vaihtelee eri ammateissa suuresti. Oppimisen talossa ammattiosaamisen naapurihuoneeseen sijoittuvat, niitä yleispätevämmät työelämätaidot ja talon katon muodostavat kokemuksen ja tavoitteellisen oppimisen kautta muodostuva systeeminen osaaminen eli kokonaisuuksien hallinta. Oppimisen talon osaamisalueet eivät ole täysin tarkkarajaisia, ja malli ennemminkin auttaa avartamaan tarvittavan osaamisen kuvaa. 

Työelämätaidot yhä tärkeämpiä

Jatkuvan oppimisen merkitys työelämässä kasvaa työn nopean muuttumisen johdosta ylipäätään, kun rutiinit automatisoidaan ja asiantuntijuus korostuu. Työelämätaitojen merkitys kasvaa tässä yhteydessä erityisesti ja osin siksi, että niiden hallinnan lähtö- ja tavoitetason ero on usein ammattiosaamista suurempi. Monissa työyhteisöissä ammatilliset asiat hallitaan kohtuullisesti, mutta ongelmat syntyvät työelämätaitojen puutteista.

Työelämätaidot ovat ammattiosaamista pitkäikäisempää ja kestävämpää osaamispääomaa, ja lisäksi ne ovat hankalasti automatisoitavissa, koska ne perustuvat juuri ihmisille tyypillisten vahvuuksien hyödyntämiseen.

Työelämätaitojen avulla voi välttää ongelmallisia tilanteita ennakoivasti, ja monessa tapauksessa vaikuttavin osaamisinvestointi olisi juuri panostaa niiden parantamiseen.

Yksi työelämätaitoihin kuuluva yleishyödyllinen ohjaava periaate on tilanneälyn käyttö, joka tarkoittaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa ja tietoista toimintaa. Esimerkkejä työelämätaidoista ovat ihmisten kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot, erilaisuusosaaminen, ajanhallinta, työtavat ja -prosessit, tiimityötaidot, projektiosaaminen, konsultoiva ja ratkaisukeskeinen työote, kulttuurinen osaaminen, toimintaa tukeva asenne ja rooli osana yhteisöä, ICT- ja työkalutaidot sekä eettisyys ja vastuullisuus.

Tutustu lisää, ota yhteyttä https://ajantieto.fi/koulutukset/

Juha Koskinen, 050 3424206, juha.koskinen@ajantieto.fi

https://www.linkedin.com/in/koskinenjuha/

Ajantiedon koulutukset ovat käytännönläheisiä, osaamistarpeita ennakoivia ja positiivisia. Kouluttajamme ovat maan eturivin asiantuntijoita.